Statuten van de Vereniging

Home
 

De bestaande statuten, daterend van 19 maart 1911 en van 10 maart 1946 blijven behouden onder een aangepaste vorm.

Het bestuur bestaat uit:

Algemeen voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Voorzitter oud-strijders Voorzitter krijgsgevangenen Voorzitter weggevoerden en werkweigeraars Voorzitter oud-wapenbroeders Voorzitter sympathisanten Leden

Om de vier jaar wordt het bestuur herkozen.

Het aktueel bestuur bestaat uit:

Algemeen voorzitter : GEORGES DEVOS Ondervoorzitter: JULIEN VEIRMAN Secretaris: EDDY SPILLEBEEN Penningmeester: JULIEN VEIRMAN Voorzitter oud-strijders: Voorzitter krijgsgevangenen: EDDY SPILLEBEEN Ere voorzitter weggevoerden en werkweigeraars: NOEL BEELAERT Voorzitter weggevoerden en werkweigeraars: JOZEF BEELAERT Voorzitter oud-wapenbroeders: ANTOON WILLEMS Voorzitter sympathisanten: WILFRIED DE SCHEPPER Leden: RICHARD VERSTUYF POL VAN CLEEMPUT (ERR 1) JOZEF BEELAERT (ERR 2) Vaandeldragers: SIMON DE MEYERE (ERR 2) ALEX BUNDERVOET (ERR 3) Trompet: JORIS CLAUWS

Bevoegdheden:

De algemene voorzitter heeft het algemeen bestuur van de vereniging. Hij zit de vergaderingen voor, tekent de besluiten en vertegenwoordigt de vereniging in haar betrekkingen met de overheden. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. De secretaris is belast met het opstellen van de verslagen en het zenden van alle briefwisseling naar de leden. De penningmeester is belast met de uitgaven en de ontvangsten. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Bij de eerste vergadering van het nieuwe jaar worden de rekeningen gecontroleerd en goedgekeurd door de volledige bestuursraad. De vaandeldragers moeten in alle omstandigheden het vaandel dragen daar waar de vereniging vertegenwoordigd is.

Zetel:

De zetel van de vereniging is gevestigd te Adegem,oude weg 21. Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats bij besluit van de raad van bestuur. De ontmoetingsplaats van de raad van bestuur is achtereenvolgens bij de bestuursleden, volgens een beurtrol en beschikbaarheid.

Doel:

De vereniging heeft tot doel het in ere en in herinnering houden van de militaire en burgerslachtoffers van de twee wereldoorlogen. Het heeft eveneens tot doel diegenen die gestreden hebben,die krijgsgevangen of weggevoerd werden jaarlijks te eren bij onze bijeenkomsten.

Leden:

Oud-strijders Krijgsgevangenen Werkweigeraars en weggevoerden Oud-wapenbroeders Allen die een sympathie hebben voor vaderlandslievende verenigingen Het aantal leden is onbeperkt.

Algemene Vergadering:

De algemene vergadering gaat door na de plechtigheid van 11 november. Ieder lid wordt hiervoor uitgenodigd, bij middel van een brief. Mogelijke kandidaten voor het bestuur kunnen zich tijdens de algemene vergadering voorstellen.

De Vaandels:

De vaandels (twee) worden bewaard in een lokaal bij de ondervoorzitter. De vaandels zullen aanwezig zijn bij alle vaderlandslievende aktiviteiten. De vaandels zullen steeds aanwezig zijn bij een begrafenis van een van de leden. De vaandels dragen volgende opschriften; Vaandel 1 Opschrift: WEGGEVOERDEN-WERKWEIGENAARS 1940-1945 Vaandel 2 Opschrift: VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS OUD-WAPENBROEDERS OUD-KRIJGSGEVANGENEN EENDRACHT MAAKT MACHT ADEGEM 1912 LINT KONINKLIJK (ERR 1)

Aktiviteiten:

Jaarlijks 4 (Err 2) bestuursvergaderingen en één algemene vergadering. Organisatie van de plechtigheden op 8 mei en 11 november in Adegem. Aanwezig zijn op het Te Deum en de Nationale Feestdag op 21 juli. Aanwezig zijn op alle plechtigheden met een vaderlandslievend karakter; o.a. de Canadese Plechtigheid op de Canadese militaire begraafplaats in Adegem, herdenkingsplechtigheid Grenadiers en Carabiniers te Adegem, herdenkingsplechtigheid 1ste en 2de Gidsen te Maldegem (herdenking slag van Burkel), herdenkingsplechtigheid Engelse oud-strijders op de Canadese militaire begraafplaats te Yzendijke, diverse officiële herdenkingsplechtigheden op de Canadese militaire begraafplaats bij officiële bezoeken van Canadese en Engelse veteranen, Canadese studenten, enz Aanwezig zijn en eer betonen bij de begrafenis van de leden. Het inrichten van een daguitstap voor de leden. Het inrichten van een gezamelijke maaltijd voor alle leden. Afgeven van geschenk bij jubileum leden.

Inkomsten en uitgaven:

inkomsten: Jaarlijkse subsidie van de gemeente Maldegem Bijdrage van de leden (aktueel 8,00 Euro) (ERR 2) Uitgaven: Bloemen die neergelegd worden bij Vaderlandslievende plechtigheden Bloemen bij de begrafenis van leden Onkosten voor het ronddragen van briefwisseling naar de leden Onkosten voor de vaandeldrager en trompettist Onkosten organisatie vaderlandslievende plechtigheden op 8 mei en 11 november.

Opgesteld in Adegem op 15 januari 2010 Err 1 op 10 januari 2013 Err 2 op 21 april 2015 Err 3 op 06 september 2017